LuxRiot Digital Video Recorder 1.6.6

LuxRiot Digital Video Recorder 1.6.6

A&H Software House, Inc. – Shareware
Luxriot is a Digital Video Recording (DVR) and remote surveillance software package for Windows. LuxRiot accepts video streams from Network (IP) cameras from all major manufacturers including Axis, Mobotix, Pixord, SONY, JVC, Panasonic, IQinVision, Toshiba, Vivotek, D-Link, ComArt HiCap and XeCap series frame grabbers for analog CCTV cameras and any Direct Show compatible devices including Webcams and USB cameras. This along with the LuxRiot client-server architecture allows to build heterogeneous scalable solutions sizing from a single camera to the thousands of cameras.
LuxRiot offers principally new concept for DVR solutions – “One Software/Choice of Hardware”. LuxRiot DVR software can be either integrated with supported hardware or acquired from a LuxRiot reseller as a part of a complete digital video recording and remote surveillance solution.

Tổng quan

LuxRiot Digital Video Recorder là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi A&H Software House, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LuxRiot Digital Video Recorder là 1.6.6, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

LuxRiot Digital Video Recorder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

LuxRiot Digital Video Recorder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho LuxRiot Digital Video Recorder!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có LuxRiot Digital Video Recorder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
A&H Software House, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản